FAQ

Alles wat je moet weten over een Stroomweide

Waarin onderscheid Stroomweide zich van andere zonneparken?

Stroomweide richt zich volledig op het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van zonneparken volgens de Regeling Verlaagd Tarief (hierna: Postcoderoosregeling). Wij vinden dat subsidies terecht moeten komen bij degene die de belasting heeft betaald. Bij de Postcoderoosregeling is dat een in de wet vastgelegd automatisme: u krijgt uw zelf betaalde Energiebelasting terug.
De meeste andere zonneparken worden mogelijk gemaakt door SDE+ subsidie. Bij SDE+ betaalt elke stroomafnemer Energiebelasting, maar komt die terecht bij investeerders, veelal uit het buitenland afkomstig. Wij vinden SDE+ niet de juiste weg naar een breed gedragen energietransitie.

Waarin onderscheid Stroomweide zich van andere Postcoderoosprojecten?

Het belangrijkste verschil met doorsnee Postcoderoosprojecten is de financiering van de zonneparken (panelen, omvormers, hekwerk, etc.). Waar bij de traditionele variant door alle deelnemers vooraf véél geld moet zijn ingelegd voordat het park kan worden aangelegd, zorgt Stroomweide voor de financiering via externe financiers.
Stroomweide organiseert niet één Postcoderoosproject in een bepaalde gemeente, maar heeft een concept uitgewerkt dat zich goed leent om herhaald te worden. Daarnaast pakken we het grootschalig aan met een minimale omvang van 1 hectare per locatie, maar bij voorkeur 5 hectare. Per Stroomweide betreft het ongeveer 20.000 zonnepanelen en betrekken we ongeveer 1.750 leden.

Kan ik kiezen met welke Stroomweide ik mee wil doen?

Voor iedere Stroomweide wordt een aparte coöperatie opgericht. U kunt van elke Stroomweide-coöperatie lid worden zolang uw postcode in de betreffende Postcoderoos valt. Bovendien beperkt de toepassing van het verlaagd tarief zich tot 10.000 kWh (1e schijf van de energiebelasting).

Wat is het verschil tussen een deelnemer zonder en met inleg?

Elke deelnemer wordt lid van de Stroomweide-coöperatie. Daarbij geeft het lid aan voor welke hoeveelheid kilowattuur (kWh) hij wenst deel te nemen. Dit gaat altijd zonder inleg. Als een deelnemer ook wenst te investeren dan kan dat want we verkopen een deel van elke Stroomweide in de vorm van Weidecertificaten. Dat investeren staat geheel los van de deelname in kWh.

Wat zijn mijn rechten en plichten als deelnemer zonder inleg?

U doet mee aan een coöperatief project om duurzame stroom op te wekken. Als deelnemer krijgt u aan het eind van elk kalenderjaar een opwekverklaring dat die u recht geeft op teruggaaf van de Energiebelasting. Stroomweide gaat grote financiële verplichtingen aan voor het project als geheel. Als deelnemer betaalt u een jaarlijkse contributie die we aanwenden voor de aflossing en rentebetalingen. De contributie is natuurlijk altijd lager dan de teruggaaf Energiebelasting. Het verschil komt u toe en bedraagt € 0,035 per kWh deelname per jaar.

Wat betekent deelname met inleg?

De Stroomweides worden extern gefinancierd, waardoor 90% van de deelnemers kan meedoen zonder geld in te leggen. Voor een beperkt deel van onze Stroomweides geven we Weidecertificaten uit. Dat zijn financiële certificaten waarmee u investeert in de Stroomweide. Deze variant heet deelname met inleg.

Wat is een Weidecertificaat en wat levert het op?

Een Weidecertificaat heeft niets te maken met een zonnepaneel maar is een financieel gedeelte van een Stroomweide. Een Weidecertificaat kost € 100,- per stuk. Weidecertificaten geven recht op een jaarlijks rendement van 4,5% en een mogelijke slotuitkering tot maar liefst 9%.

Wat is het verschil tussen Stroomweide en Stroomweide.energie?

Stroomweide is het postcoderoosgedeelte van ons concept waarvoor een coöperatie wordt opgericht, Stroomweide.energie is het energiegedeelte. Deze staan los van elkaar; u kunt energie afnemen van Stroomweide.energie zonder lid te zijn van Stroomweide. U kunt lid zijn van de Stroomweide-coöperatie en (na een jaar) weer overstappen naar een andere energiemaatschappij.

Moet ik als deelnemer aan de coöperatie ook stroom afnemen via Stroomweide?

Slechts in het eerste jaar van uw lidmaatschap moet u energie afnemen van Stroomweide-energie. Daarna kunt u overstappen naar een andere energieleverancier. Wij hebben bij aanvang uw elektriciteitsgegevens nodig en die zijn afkomstig van Enexis en uw huidige stroomleverancier. Deze gegevens worden alleen prijsgegeven als u overstapt.

Moet ik ook gas afnemen van Stroomweide.energie?

Dit hoeft niet maar mag natuurlijk wel. Voor u is het meestal handiger om slechts met één energiemaatschappij zaken te doen. We leveren een jaaroverzicht met uw stroomverbruik, opwekverklaring, teruggaaf Energiebelasting en gasverbruik, ofwel alles-in-één.

Hoe lang ben ik gebonden aan Stroomweide?

U wordt lid van de Stroomweide-coöperatie omdat u mee wil doen aan de energietransitie. Uitstappen kan altijd, met inachtneming van de normale opzegtermijnen en in lijn met de bepalingen uit onze statuten die geheel aan de wettelijke vereisten voldoen. Maar u wordt toch geen lid om op te zeggen? U wordt lid om deel uit te maken van deze duurzame beweging en houdt er op jaarbasis nog een mooi bedrag aan over ook! Het lidmaatschap duurt overigens maximaal 15 jaar; dat is de duur van de beschikking die door de Belastingdienst wordt afgegeven.

Hoe scherp zijn de energietarieven van Stroomweide.energie?

We bieden een bijzonder scherp stroom- en gastarief doordat we zeer laag kostenniveau hebben; we hebben geen hoofdkantoor of andere dure overhead, sponsoren geen voetbalclub en maken geen TV-reclame. Onze tarieven zijn goed concurrerend met die van andere energiebedrijven, maar door het Postcoderoosvoordeel komen we per saldo stukken lager uit. Overstappen is dan ook niet nodig en dat geeft u en ons de nodige rust.

Geeft Stroomweide ook een welkomsbonus of overstapbonus?

Stroomweide geeft u elk jaar een bonus in de vorm van de teruggaaf Energiebelasting. Dit voordeel ligt hoger dan welke overstapbonus ook. Daarbij komt dat de welkombonus bij de meeste energiebedrijven pas wordt uitgekeerd als u langer dan één jaar klant blijft en helaas is het tarief in het tweede jaar vaak veel hoger dan in het jaar van de aanbieding.

Neemt mijn voordeel toe als ik langer lid blijf?

Blijven loont zeker! Voor leden die de volledige 15 jaar lid blijven hebben we een jaarlijkse bonus van ongeveer € 0,035 per kWh deelname. Reken maar uit; 15 jaar x gem. 3.500 kWh x 0,035 = € 1.837,50
Daarnaast ontvangen leden die ook hebben geïnvesteerd als bonusaandeel een slotuitkering.

Ik heb al zonnepanelen, maar kan ik nog deelnemen aan Stroomweide?

Stel, u heeft 10 zonnepanelen op uw dak liggen en kan niet verder uitbreiden. Nu schaft u een elektrische auto of een warmtepomp aan. Uw stroomverbruik neemt daardoor met duizenden kWh toe. Voor dat deel kunt u gewoon inschrijven bij Stroomweide.
Stroomweide is bij uitstek geschikt voor mensen die niet over hun eigen dak kunnen, mogen of willen beschikken. Maar we blijven benadrukken: Stroomweide is er voor iedereen!

Wat houdt de postcoderoos-regeling in en hoe werkt het?

De regeling in het kort

Het kabinet wil met deze subsidieregeling de lokale duurzame opwekking van elektriciteit stimuleren. Achterliggend idee is dat daarmee niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie, maar ook aan een groter draagvlak voor duurzame energie. Burgers worden immers zelf producent. Bovendien zorgt de regeling voor energiebewustzijn, waardoor burgers ook meer gaan letten op energiebesparing. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot minder netgebruik, omdat minder transport van elektriciteit nodig is.

 Tot nu toe konden alleen burgers en kleinere bedrijven, die op eigen terrein of dak duurzame elektriciteit kunnen opwekken, onder voorwaarden gebruik maken van een verlaging van de energiebelasting d.m.v. verrekening. Met de regeling Verlaagd Tarief maakt het kabinet dit ook mogelijk voor burgers en kleinere bedrijven zónder geschikt eigen dak of terrein.

Waarom deze regeling?

De Regeling Verlaagd Tarief wordt ook wel de postcoderoosregeling genoemd.

De fiscale regeling Verlaagd Tarief geeft recht op een korting op de Energiebelasting als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat willen zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen.

De verlaging tot nihil van het tarief van de eerste schijf van de Energiebelasting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot maximaal het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar. Leden van coöperaties komen in aanmerking voor deze belastingkorting. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

Hoe werkt de verrekening?

Kleinverbruikers doen gratis mee of investeren via onze coöperatie in onze Stroomweide, een installatie voor opwekking van duurzame energie. De opgewekte energie wordt door de coöperatie verkocht aan een energieleverancier. De deelnemende kleinverbruikers krijgen de korting verrekend op hun eigen energierekening. Om deze belastingkorting daadwerkelijk door te kunnen voeren, heeft een energieleverancier gegevens nodig over het aan dit lid toegerekende aandeel opgewekte stroom uit de productie-installatie. De coöperatie is verantwoordelijk voor die toerekening en geeft dat aan de energieleveranciers door via een opgaaf over het aandeel opgewekte stroom door haar leden. Ook wel ledenverklaring genoemd. Op basis van deze informatie passen de betreffende leveranciers het verlaagd tarief toe.

Kun je onbeperkt gebruik maken van de regeling?

Deze regeling Verlaagd Tarief heeft alleen betrekking op elektriciteit voor eigen gebruik. Dat eigen verbruik is bepalend en ligt voor een gemiddeld huishouden (2,2 personen) op circa 3.500 kWh; in een Stroomweide coöperatie mag men voor ca. 80% van het jaargebruik meedoen zodat de productie van de installatie door de coöperatie voor 100% benut kan worden, overproductie wordt naar rato toegekend aan de leden. Als particulieren voor meer instappen dan hun eigen gebruik, zal er dus niet over het gehele aandeel in de productie een korting gelden. Bovendien beperkt de toepassing van het verlaagd tarief zich tot 10.000 kWh (1e schijf van de energiebelasting). Dit betekent dat een particulier ook mee kan doen als hij saldeert via opwek op bijvoorbeeld eigen dak, zolang hij zelf maar minder opwekt dan hij gebruikt.

Een voorbeeld: Een kleinverbruiker verbruikt 5000 kWh. Hij wekt zelf 3.000 kWh op achter de meter. Hiervan gebruikt hij direct 1.200 kWh en de overige 1.800 kWh wordt ingevoed op het net. Van het energiebedrijf heeft hij nog 3.800 kWh nodig. Hij leverde eerder 1.800 kWh terug, dit mag gesaldeerd worden. Daarnaast kan deze verbruiker voor maximaal 1.600 kWh (totale verbruik minus reeds zelfopgewekte energie x 80%) deelnemen in de coöperatie om voor de korting op de energiebelasting in aanmerking te komen.

Wie kan profiteren van de regeling verlaagd tarief?

Particulieren en ondernemers die coöperatief deelnemen in opwekking van duurzame energie, in onze Stroomweide, hebben via de postcoderoosregeling recht op een korting op de Energiebelasting. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat willen zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie vormen.

Bedrijven kunnen ook lid worden van onze coöperatie en in aanmerking komen voor de korting. Daarvoor geldt echter wel een wettelijke restrictie: een ondernemer mag maximaal 20% van het totale kapitaal van de coöperatie inbrengen.

Komen huurders in aanmerking voor de regeling?

Ja, huurders komen in aanmerking mits de huurder exclusief energiekosten huurt. De huurder moet dus een zelfstandig afnemer zijn van elektriciteit en over een kleinverbruikersaansluiting beschikken. Het energiebedrijf levert in die situatie namelijk energie aan de huurder en kan het verlaagde tarief toepassen op de energierekening van de huurder.

Toekomst en wijzigingen

 Hoe zit het met de continuïteit als de wet of tarieven wijzigen?

Eind 2017 - vier jaar na de start (2014) - is de regeling geëvalueerd. Zowel in het Belastingplan als in het Energieakkoord van 2013 is expliciet aangegeven dat met het oog op investeringszekerheid de continuïteit voor bestaande gebruikers moet worden gewaarborgd. Coöperaties kunnen vijftien jaar van de belastingkorting profiteren, ook als een jaar later de kortingsregeling zou worden afgeschaft of het voordeel bijvoorbeeld zou worden verlaagd. Als het verlaagde tarief komt te vervallen, of als de korting wordt verminderd, kunnen de coöperaties die er al gebruik van maken de resterende jaren van de vijftien jaar na het tijdstip waarop de coöperatie haar aanwijzing ontving, nog van de kortingsregeling gebruik blijven maken.

Een voorbeeld: als een coöperatie in 2018 door de Belastingdienst wordt aangewezen als een coöperatie waarvan de leden recht hebben op de belastingkorting dan gaat vanaf dat moment de periode van tenminste vijftien jaar in. Wordt de belastingkorting tussentijds door de Kamer afgeschaft of verlaagd, dan kan die coöperatie toch nog tot 2033 van de regeling gebruik blijven maken. Maar zou de belastingkorting in 2033 worden afgeschaft, dan zou diezelfde coöperatie direct zijn recht op korting verliezen, omdat dan al vijftien jaar gebruik is gemaakt van de regeling. Een andere coöperatie die in bijvoorbeeld 2028 voor het eerst voor de regeling in aanmerking komt, zou in dat laatste geval wel nog zijn vijftien jaar na het tijdstip waarop de coöperatie haar aanwijzing ontving, mogen afmaken.

Wat zijn dan de gevolgen voor een Stroomweide?

Het Stroomweide businessmodel is robuust en kan een forse verlaging van de Energiebelasting of de verrekeningsmogelijkheden uit de wet opvangen. Uiteindelijk beslissen de leden van de coöperatie over de hoogte van de contributie en hoe dergelijke wijzigingen worden opgevangen. Dit heeft gevolgen voor het rendement.

Juridische aspecten algemeen

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging, van minimaal twee personen. De coöperatie moet worden ingeschreven in het handelsregister. Volgens artikel 54 lid 2 Boek 2 BW moet de naam van een coöperatie het woord ‘coöperatief’ bevatten. Ook moet er aan het eind van de naam de letters W.A. (wettelijke aansprakelijkheid), B.A. (beperkte aansprakelijkheid) of U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) staan (art. 2:54 lid 2 BW). De coöperatie moet met haar leden een ledenovereenkomst sluiten.

Bij een coöperatie U.A. zijn leden niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele verliezen van de coöperatie. Ook bestuursleden van een coöperatie U.A. kunnen in beginsel niet aansprakelijk worden gesteld. Wel geldt voor hen de zogenaamde anti-misbruikwet: bij opzet of grove nalatigheid bij faillissement en het niet betalen van belastingen en sociale premies kan de bestuurder in privé wel aansprakelijk worden gesteld.

Wat wordt bedoeld met een satellietcoöperatie?

Een satellietcoöperatie is verbonden aan een reeds bestaande coöperatie. Voordelen van een satellietcoöperatie zijn duidelijk gescheiden financiën en financiële risico’s. Een voordeel voor het oprichten van een satelliet-coöperatie kan tevens zijn dat de kennis die aanwezig is in de bestaande coöperatie, wordt ‘ingebracht’ in de coöperatie doordat bestuursleden van een bestaande coöperatie zitting nemen in het bestuur van de satelliet-coöperatie (personele unie)

Hoe gaat de aanwijzing van de coöperatie door de belastingdienst in z'n werk?

Om er voor te zorgen dat de leden van een coöperatie in aanmerking kunnen komen voor de regeling, moet de coöperatie een aanwijzing daarvoor hebben ontvangen van de Belastingdienst. Hiervoor moet de coöperatie een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Coöperaties in oprichting kunnen geen aanwijzing krijgen.

Als de Belastingdienst heeft vastgesteld dat de coöperatie aan alle voorwaarden voldoet, stuurt de Belastingdienst binnen 8 weken een beschikking met daarin de aanwijzing. De Belastingdienst stelt de ingangsdatum vast. Het kan wenselijk zijn de aanwijzing op een andere datum in te laten gaan dan de datum van de beschikking. Op verzoek van de coöperatie kan de inspecteur de aanwijzing met terugwerkende kracht verlenen, maar niet verder dan tot 6 maanden voor de indiening van de aanvraag. Vanaf de datum van aanwijzing gaat de termijn van maximaal 15 jaar in.

Leden en juridische modellen

Wat is een ledenovereenkomst?

Dit is een overeenkomst tussen het lid en de coöperatie waarin de rechten en plichten van de coöperatie en het lid nader worden vastgelegd. De ledenovereenkomst is een aparte overeenkomst die geldt naast hetgeen is geregeld ten aanzien van het lidmaatschapsrecht in de statuten van de coöperatie. De wet schrijft voor dat deze ledenovereenkomst moet bestaan. Over de inhoud van deze overeenkomst zegt de wet verder niets.

Wat is een ledenverklaring?

Deelnemende kleinverbruikers in een postcoderoosproject krijgen de korting op de energiebelasting verrekend op hun eigen energierekening. Om deze belastingkorting daadwerkelijk door te kunnen voeren, heeft de energieleverancier gegevens nodig over het aan dit lid toegerekende aandeel opgewekte stroom uit de productie-installatie van het postcoderoosproject. De coöperatie is verantwoordelijk voor die toerekening en geeft dat aan de energieleverancier door via een ledenverklaring. Op basis van deze informatie past de betreffende leverancier het verlaagd tarief toe op de energierekening van de deelnemer.

Dit betekent in de praktijk dat de coöperatie een ledenverklaring verstrekt aan de energieleverancier waar een of meer van haar leden aan verbonden zijn met daarin een overzicht van de opgewekte hoeveelheid energie en het volume per lid. Pas als de energieleverancier deze informatie heeft, kan zij de korting met een lid verrekenen.

Moet ik verplicht energie afnemen van Stroomweide?

Zowel investerende als niet investerende leden moeten minimaal 1 jaar lid worden van STROOMWEIDE ENERGIE, dit om commitment af te geven voor de lokale Stroomweide coöperatie. Na het eerste jaar is men vrij om over te stappen naar een andere energieleverancier. Naast de contributie moet dan €25,- administratiekosten per jaar aan de coöperatie worden betaald voor het afgeven van de opwekverklaring die nodig is om bij een andere energieleverancier de verrekening van de Energiebelasting bewerkstelligd te krijgen. De verrekening van de Energiebelasting gebeurt dan niet meer door STROOMWEIDE ENERGIE, deze is daar na overstap niet meer verantwoordelijk voor.

STROOMWEIDE ENERGIE zal echter haar best doen om de energietarieven zo laag te houden dat overstappen niet zal lonen, het coöperatie lid is echter vrij om te kiezen na het 1e jaar.

Hoe zit het met de rechtsbescherming van de deelnemers aan het collectief?

De leden van de coöperatie worden door de keuze voor de rechtsvorm coöperatie beschermd tegen rechtstreekse vorderingen met betrekking tot de installatie en de toepassing van het verlaagde tarief. Onze coöperatie is opgericht met een uitgesloten aansprakelijkheid bepaling. Dit betekent dat de leden geen hoofdelijke aansprakelijkheid hebben voor de verliezen van de coöperatie, met uitzondering van het geld dat ze hebben ingelegd in de coöperatie.

Een coöperatie treedt op als een bedrijf, heeft verregaande zorgplicht naar haar leden en moet risico’s dan ook goed managen en communiceren. Burgers die instappen vertrouwen de coöperatie en dat vertrouwen mag niet worden geschonden. Dit betekent ook dat de coöperatie kan worden aangesproken als door haar toedoen niet aan de voorwaarden voor het verlaagde tarief wordt voldaan. Blijkt dat de coöperatie niet de juiste bescheiden aan de energieleverancier heeft gestuurd, dan zal eventuele belasting die als gevolg daarvan te weinig door de energieleverancier is terugbetaald worden verhaald op de coöperatie. De coöperatie zal met de leden verdere afspraken maken over de wijze waarop een dergelijke naheffing op de leden kan worden verhaald, bijvoorbeeld in het geval dat een lid onjuiste informatie heeft verstrekt.

Organisatorische aspecten algemeen

Op welke energierekening en wanneer wordt de teruggave toegepast?

De teruggave van de Energiebelasting wordt verrekend over de eigen energierekening van het lid van een postcoderoosproject. In overeenstemming met de Regeling Verlaagd Tarief (ingevolge artikel 19b, lid 5, UR Wbm) vindt de toerekening van de teruggave van de Energiebelasting aan de leden plaats na afloop van een door de coöperatie vast te stellen periode van twaalf kalendermaanden en volgens een vooraf door de coöperatie met haar leden afgesproken verdeelsleutel zoals vastgelegd in de ledenverklaring.

Die teruggave wordt per lid (op basis van artikel 21b, lid 1, UBbm) door de leverancier toegepast bij de eindfactuur of een creditnota over de verbruiksperiode waarin de leverancier van de coöperatie een opgaaf heeft ontvangen van de hoeveelheid stroom die de coöperatie aan dat lid heeft toegerekend.

De productieperiode van de coöperatie en de verbruiksperiode van het lid hoeven niet gelijk aan elkaar te zijn. In de ideale situatie loopt de verbruiksperiode van het lid tot en met de dag waarop de leverancier de opgaaf ontvangt. De opgaaf moet namelijk binnen de verbruiksperiode van het lid door de leverancier zijn ontvangen. Wordt deze daarna ontvangen, ook al is er nog niet over de verbruiksperiode gefactureerd, dan kan het verlaagde tarief pas bij de volgende verbruiksperiode worden meegenomen. Dit betekent dat de over een deel van het verbruik te veel betaalde Energiebelasting, pas ná de volgende verbruiksperiode door de leverancier terugbetaald zal worden.

Een voorbeeld:- X is lid van een postcoderoos-coöperatie. De coöperatie start haar productie op 1 april 2018. De coöperatie stelt de productieperiode vast op 1 april t/m 31 maart.

 • De leverancier van X hanteert een verbruiksperiode van 1 november t/m 31 oktober. Op 31 oktober 2017 stelt de leverancier de energierekening voor X op, voor de verbruiksperiode van 1 november 2016 t/m 31 oktober 2018.
 • Omdat de leverancier op dat moment nog geen opgave heeft ontvangen van de door de postcoderoos-coöperatie aan X toegekende hoeveelheid stroom, kan hij de tariefverlaging waar X voor de periode van 1 april t/m 31 oktober 2018 aanspraak op zou kunnen maken, nog niet doorvoeren. X betaalt op dat moment dus feitelijk nog even teveel energiebelasting.
 • Op 15 juni 2019 geeft de postcoderoos-coöperatie de aan X toegekende hoeveelheid stroom over de productieperiode van 1 april 2018 t/m 31 maart 2019 door aan de energieleverancier van X.
 • Bij het opmaken van de energierekening voor de verbruiksperiode 1 november 2018 t/m 31 oktober 2019, verrekent de energieleverancier van X vervolgens de verlaging van de energiebelasting over de aan X toegekende hoeveelheid stroom voor de periode van 1 april 2018 t/m 31 maart 2019.
 • X krijgt in dit voorbeeld dus pas 6 maanden ná toekenning de teveel betaalde Energiebelasting van de energieleverancier terug.

Wat gebeurt er als iemand vertrekt uit de coöperatie?

Iedereen

1. Niet investerende leden. Het makkelijkst is als u zelf zorgt voor een nieuw lid, dat uw plaats in de coöperatie inneemt, bijvoorbeeld de nieuwe bewoner van uw woning. U kunt ook bij het bestuur van de Stroomweide coöperatie informeren of er nog deelnemers op de wachtlijst staan die uw plaats kunnen innemen. Het bestuur kan u nader informeren of u verwijzien naar de betreffende bepalingen in de statuten of het huishoudelijk reglement. 

2. Wel investerende leden. Ook hier verdient het de voorkeur als u zelf zorgt voor een nieuw lid, dat uw plaats in de coöperatie inneemt, bijvoorbeeld de nieuwe bewoner van uw woning. Uw plaatsvervanger neemt uw panelen over tegen de boekwaarde (Stroomweide schrijft lineair in 15 jaar af, zonder restwaarde). Stroomweide heeft in haar statuten vastgelegd onder welke voorwaarden een lidmaatschap kan worden beëindigd. Ook heeft de Stroomweide coöperatie in de statuten of het huishoudelijk reglement vastgesteld of en op welke wijze een vertrekkend lid schadeloos kan worden gesteld.

Wat gebeurt er als er iemand verhuist?

Er zijn dan twee situaties te onderscheiden:

 1. Wanneer een lid van een coöperatie aan de regeling deelneemt en binnen de postcoderoos blijft wonen, kan het lid van de regeling gebruik blijven maken. De coöperatie en de leverancier moeten wel een adreswijziging ontvangen van het lid.
 2. Bij verhuizing buiten het postcoderoosgebied vervalt het recht op verrekening van de energiebelasting. Na de verhuizing maakt het lid daar dus geen aanspraak meer op. Het lid is in dit geval verantwoordelijk om de coöperatie van de verhuizing op de hoogte te stellen, zodat de coöperatie de juiste opwekgegevens van het lid tot aan de verhuisdatum aan zijn/haar energieleverancier kan verstrekken. En de leverancier vervolgens de teruggave op de Energiebelasting tot aan de verhuizingsdatum kan verrekenen. Na de verhuizing kan het lid daar dus geen aanspraak meer op maken.

Energieleveranciers

Productie-aspecten

 Hoe is de stroomprijs voor consumenten opgebouwd?

De prijs die door een consument voor elektriciteit wordt betaald bestaat uit leveringskosten, netbeheer, energiebelasting een opslag duurzame energie (ODE) en BTW (die ook wordt geheven over de energiebelasting en de opslag duurzame energie). De kosten van netbeheer (transportkosten) worden niet opgenomen in de energieprijs per kWh omdat dit een vast bedrag per maand is. Deze transportkosten worden jaarlijks berekend door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Het consumententarief bestaat dus uit leveringskosten en belasting. Deze prijs is als volgt opgebouwd:

 • De leveringskosten van de stroom: deze worden bepaald door de energieleverancier en verschillen dus van leverancier tot leverancier.
 • De energiebelasting wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. De overheid heft energiebelasting om te stimuleren dat consumenten minder energie gebruiken. De korting op de energiebelasting via de postcoderoosregeling heeft betrekking op de eerste staffel verbruikte energie tot 10.000 kWh (het consumententarief).
 • De Opslag Duurzame Energie (ODE) is heffing die de overheid gebruikt om initiatieven voor duurzame energie te stimuleren en verder te ontwikkelen. Meer informatie over de Wet opslag duurzame energie is te vinden op www.overheid.nl.
 • De BTW: deze bedraagt 21% en wordt geheven over de totale kosten (leveringskosten, energiebelasting en ODE).

Wat is de stroom die we als Stroomweide produceren eigenlijk waard?

Als consument betaal je een vaste prijs (met hooguit een dag- en nachttarief) voor van het net afgenomen elektriciteit. Op het moment dat je als coöperatie substantieel stroom aan het net gaat leveren, wordt dat anders. In principe ga je dan concurreren met de andere opwekkers van stroom. De waarde van de stroom hangt dan af van hoe en wanneer het wordt geproduceerd, de hoeveelheid, de leveringszekerheid en het spanningsniveau waarop wordt ingevoed.

Aansluitingen en het net

Wie is mijn netbeheerder?

Per regio is één netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de elektriciteits- en gasnetten en het energietransport. Je kiest je netbeheerder dus niet zelf. Via de website van Netbeheer Nederland kun je de regionale netbeheerder en de EAN-code van uw aansluiting opzoeken. In Noord-Brabant is dat veelal Enexis.

Wat is een EAN-code?

Elke Nederlandse aansluiting voor gas en elektriciteit heeft een eigen 18 cijferige EAN-code De netbeheerders en leveranciers van energie gebruiken deze EAN-codes voor onderlinge communicatie. De netbeheerder geeft iedere aansluiting een EAN-code. Deze code is noodzakelijk voor het verrekenen van de Energiebelasting.

Wat is het verschil tussen een kleinverbruik- en grootverbruikaansluiting?

Het verschil tussen een kleinverbruikaansluiting en een grootverbruikaansluiting heeft te maken met de capaciteit: de hoeveelheid energie die de aansluiting maximaal doorlaat.

 • Een kleinverbruikaansluiting heeft een capaciteit van maximaal 3 x 80 ampère.
 • Een grootverbruikaansluiting heeft een capaciteit van meer dan 3 x 80 ampère.

Kleinverbruik- en grootverbruik aansluitingen verschillen verder in kosten, de wijze van factureren, de eisen voor het meten en de eisen aan de energieleverancier.